ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undoing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undoing*, -undoing-

undoing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undoing (n.) ความหายนะ See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย Syn. destroyer Ops. support, help
English-Thai: HOPE Dictionary
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make sure she's careful undoing the eyehooks. They pinch.แค่ืทำให้แน่ใจว่า เธอระวังเวลาใส่นะ
One who was almost the undoing of us.ผู้ซึ่งเกือบทำลายพวกเรา
I must see to these sheets. SWORDS CLATTER I see you've been busy undoing the goblin's magic.ข้าต้องดูของพวกนี้ ข้าว่าท่านดูยุ่งมาก ที่ไม่ได้ทำอะไรกับ เวทมนต์ของก้อบลิน
There was evidence of undoing at the crime scene.มีหลักฐานการทำลายที่เกิดเหตุ
Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that we have passed the torch to a new generation unwilling to permit the undoing of human rights and dignities.ปล่อยให้คำออกไปจากเวลานี้และสถานที่นี้ ไปสู่ทั้งเพื่อนและศัตรู ซึ่งเราได้ผ่านคบเพลิงไปสู่คนรุ่นใหม่
But he's also arrogant. That's gonna be his undoing.แต่ก็ยะโสโอหังด้วย นั่นจะทำให้เขาเจ็บ
If she has her way, he'll be left to his own undoing.ถ้าหล่อนมีวิธีของหล่อน เขาจะถูกทิ้งให้อยู่กับความผิดที่เขาไม่ได้ทำ
Humans are the best architects of their own undoing.มนุษย์เป็นผู้สร้างได้ดีที่สุด สำหรับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ
They form a line that you're unwilling to cross and that will lead to your undoing.มันก่อตัวเป็นเส้นแนว ที่ซึ่งคุณไม่ต้องการจะข้ามผ่าน และนั่นมันจะนำไปสู่ การที่คุณไม่ทำอะไรเลย
Your determination to see goodness in people will be your undoing.เจ้าตัดสินใจที่จะมองด้านดีในตัวคน จะเป็นหายนะของเจ้า
She is my undoing?นางคือความหายนะของข้างั้นรึ?
And undoing. There's evidence of remorse.และเปลี่ยนไปด้วย มีหลักฐานการสำนึกผิด

undoing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
觿[xī, ㄒㄧ, 觿] ivory bodkin for undoing knots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undoing
Back to top