ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overplay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overplay*, -overplay-

overplay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overplay (vt.) ให้ความสำคัญมากเกินไป Syn. overdo, show off, dramatize
English-Thai: HOPE Dictionary
overplay(โอเวอะเพล') v. แอ๊คท่าเกินไป,ทำเลยเถิด,แสดงเกินความเป็นจริง,ให้ความสำคัญเกินไป.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't overplay your hand with Delgado.อย่าเล่นลูกไม้กับเดลกาโด้
If we overplay our hand, we may force these guys to react.ถ้าเราบุ่มบ่าม อาจบีบให้พวกนี้โต้กลับ
Overplayed, mayer.เกินไปละ คุณนายเมเยอร์
Bob's mom hated me. I always thought that Bob was... the point is, she overplayed her hand and made Bob choose between us.แม่ของบ๊อบก็เกลียดผม แล้วเป็นไง
Looks like she overplayed her hand.ดูเหมือนว่าเธอประมาณตนเกินไป
I would have hoped you'd learned your lesson about overplaying your position.เจ้าน่าจะได้บทเรียนแล้วนะ ว่าใช้เส้นมากไปแล้วเป็นอย่างไร
Know when you've overplayed your hand.ควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทำเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overplay
Back to top