ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undernourished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undernourished*, -undernourished-

undernourished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undernourished (adj.) ที่ขาดสารอาหาร See also: ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ Syn. ill-fed, underfed, malnourished Ops. nourished
English-Thai: Nontri Dictionary
undernourished(adj) ได้อาหารไม่พอเพียง,ได้อาหารน้อย,ขาดอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mom, don't worry. I'm undernourished.แม่ อย่าห่วงไปเลยฮะ ผมจะเป็นโรคขาดสารอาหารตายซะก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undernourished
Back to top