ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underbid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underbid*, -underbid-

underbid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underbid (vt.) ประมูลต่ำกว่า See also: ต่อรองราคา, เสนอราคาที่ต่ำกว่า Syn. bargain, underestimate
underbid (vi.) เรียกไพ่ต่ำเกินไป
underbidder (n.) ผู้ประมูลต่ำกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
underbid(อันเดอะบิด') vt.,vi. ประมูลต่ำกว่า,เสนอราคาที่ต่ำกว่า,เรียกไพ่ต่ำเกินไป., See also: underbidder n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underbid
Back to top