ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unassailable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unassailable*, -unassailable-

unassailable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unassailable (adj.) ไม่สามารถโจมตีได้ See also: ไม่สามารถถูกโจมตีได้ Syn. invulnerable Ops. pregnable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he has created an unassailable architecture of forbidden knowledge.แล้วเขาก็ได้สร้างบังเกอร์สำหรับข้อมูลเหล่านั้นไว้
Dorota, while your reputation for loyalty is unassailable, you and I both know something is going on here.โดโรต้า ชื่อเสียงในความภักดีของเธอ\ ไม่เสียหายแน่ เธอและฉัน ต่างรู้ว่า มันมีอะไรบางอย่าง

unassailable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
要害堅固[ようがいけんご, yougaikengo] (n,adj-no) (a fortress being) impregnable; unassailable
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unassailable
Back to top