ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turtle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turtle*, -turtle-

turtle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turtle (n.) เต่าทะเล
turtle (n.) นกเขาขนาดเล็ก
turtledove (n.) นกเขาจำพวก Streptopelia turtur
turtleneck (n.) คอเสื้อแบบคอเต่า Syn. jersey, undershirt
English-Thai: HOPE Dictionary
turtle(เทอ'เทิล) n. เต่า
English-Thai: Nontri Dictionary
turtle(n) เต่า,กระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turtle เต่าทะเล เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริว (n.) turtle Syn. จริว, ตริว
กูรมะ (n.) turtle See also: tortoise Syn. เต่า
จริว (n.) turtle Syn. ตริว
ตริว (n.) turtle Syn. จริว
เต่า (n.) turtle See also: tortoise, terrapin
กระดองเต่า (n.) turtle´s back See also: back of a turtle
หลังเต่า (n.) turtle´s back See also: back of a turtle Syn. กระดองเต่า
กระ (n.) hawksbill turtle See also: hawk turtle, sea turtle, Eretmochelys Imbricata Syn. ประ
ตะพาบ (n.) soft-shelled turtle See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle Syn. ตะพาบน้ำ
ตะพาบน้ำ (n.) soft-shelled turtle See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle Syn. ตะพาบ
ประ (n.) hawksbill turtle See also: hawk turtle, sea turtle, Eretmochelys Imbricata
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the old days, he had sung at night when he was alone... ... steering on his watch on the turtle boats.ในสมัยก่อนเขาได้ร้องในเวลา กลางคืน บางครั้งเมื่อเขาเป็นคนเดียว พวงมาลัยบนนาฬิกาข้อมือของ เขาบนเรือเต่า
I wish I'd been a turtle this afternoon.{\cHFFFFFF}ฉันหวังว่าฉันต้องการได้รับเต่านี้ ตอนบ่าย.
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน
Before me, there was no snap in his turtle for two years.ก่อนเจอฉันเขาไม่ได้ใช่นกเขามาตั้ง 2 ปี
Lung problems because he smoked too much turtle weed which is bad for you.ปอดมันไม่ดีหน่ะ พี้กัญชาสำหรับเต่ามากเกินไป ซึ่งนั่นไม่ดีกับตัวเราด้วย จริงมั้ยอูลา
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง
This turtle cannot live without its mateเต่านี่ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคู่
The turtle races against the hare, and the pig is the refereeการแข่งขันระหว่างเต่ากับกระต่าย และมีหมูเป็นผู้ตัดสิน
That's why you have turtle shell skin, girl.ถึงว่า ทำไมเธอถึงมีผิวที่หยาบกร้าน,แม่สาวน้อย
They just let Zach feed him turtle grass. We're practically on our way.I guess he just Iooms a Iittle Iarger when he's drilling you.
Before the turtle can draw in his head and his...ก่อนที่เต่าจะหดหัว แล้วก็หด...
You're talking to a turtle again.คุณคุยกับเต่าอีกแล้ว

turtle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鳌头 / 獨佔鰲頭] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鼇头 / 獨佔鼇頭] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
九尾龟[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, 九尾龟 / 九尾龜] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆
沅江九肋[Yuán jiāng jiǔ lèi, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄟˋ, 沅江九肋] rare talent; lit. legendary nine-ribbed turtle of Yuan river
鳖甲[biē jiǎ, ㄅㄧㄝ ㄐㄧㄚˇ, 鳖甲 / 鱉甲] turtle shell
龟头[guī tóu, ㄍㄨㄟ ㄊㄡˊ, 龟头 / 龜頭] glans; head of a turtle
玳瑁[dài mào, ㄉㄞˋ ㄇㄠˋ, 玳瑁] Hawksbill turtle
[áo, ㄠˊ, 鳌 / 鰲] mythological sea turtle
[áo, ㄠˊ, 鼇] 鰲|鳌, mythological sea turtle
[yuán, ㄩㄢˊ, 鼋 / 黿] sea turtle
[zhuī, ㄓㄨㄟ, 鵻] snipe; turtle-dove
[dài, ㄉㄞˋ, 玳] tortoise shell; turtle
[guī, ㄍㄨㄟ, 龟 / 龜] tortoise; turtle
海龟[hǎi guī, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄟ, 海龟 / 海龜] turtle
甲鱼[jiǎ yú, ㄐㄧㄚˇ ㄩˊ, 甲鱼 / 甲魚] turtle; terrapin
[biē, ㄅㄧㄝ, 鳖 / 鱉] turtle
[jiū, ㄐㄧㄡ, 鸠 / 鳩] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese)
[shī, ㄕ, 鳲] turtle-dove

turtle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina)
団亀[どんがめ, dongame] (n) (arch) (See 鼈) Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis); soft-shelled turtle (Trionychidae)
海がめ;海亀;海ガメ[うみがめ(海がめ;海亀);うみガメ(海ガメ), umigame ( umi game ; umi kame ); umi game ( umi game )] (n) loggerhead; sea turtle
海坊主[うみぼうず, umibouzu] (n) sea monster; green turtle
石亀[いしがめ;イシガメ, ishigame ; ishigame] (n) var. of turtle (Clemmys japonica)
臭亀;草亀[くさがめ;クサガメ, kusagame ; kusagame] (n) (1) (uk) Chinese pond turtle (Chinemys reevesii); Reeves' turtle; (2) (See 椿象) stink bug; shield bug
赤海亀[あかうみがめ;アカウミガメ, akaumigame ; akaumigame] (n) (uk) loggerhead turtle (Caretta caretta)
鰐亀[わにがめ;ワニガメ, wanigame ; wanigame] (n) (uk) alligator snapping turtle (Macroclemys temminckii)
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei
タートルネック[, ta-torunekku] (n,adj-no) turtleneck; turtle-necked sweater; polo-neck(ed) sweater
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist)
正覚坊[しょうがくぼう, shougakubou] (n) large sea turtle; heavy drinker
鶴は千年亀は万年[つるはせんねんかめはまんねん, tsuruhasennenkamehamannen] (exp) Cranes live for 1000 years, turtles live for 10,000 years

turtle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริว[n.] (jariu) EN: turtle FR: tortue [f]
จิตรจุล[n.] (jittrajun) EN: turtle FR:
กัศยป[n.] (katsayop) EN: turtle FR:
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell ; Eretmochelys imbricata FR: Eretmochelys imbricata
กริว[n.] (kriu) EN: turtle FR:
กูรมะ[n.] (kūrama) EN: turtle FR: tortue [f]
กูรม-[pref.] (kūrama-) EN: turtle FR: tortue [f]
ม่านลาย[n.] (mānlāi) EN: Nutaphand's narrow headed softshell turtle ; Chitra chitra FR: Chitra chitra
ม่อมลาย[n.] (mǿmlāi) EN: Nutaphand's narrow headed softshell turtle ; Chitra chitra Nutphand FR: Chitra chitra Nutphand
นักกะ[n.] (nakka) EN: crocodile ; turtle FR:
นกเขาไฟ[n. exp.] (nokkhao fai) EN: Red Collared Dove ; Red Turtle Dove FR: Tourterelle à tête grise [f] ; Tourterelle naine (de l'Inde) [f]
นกเขาพม่า[n. exp.] (nokkhao Pha) EN: Oriental Turtle Dove ; Rufous Turtle Dove FR: Tourterelle orientale [f]
ตนุ[n.] (tanu) EN: sea turtle FR:
เต่า[n.] (tao) EN: turtle FR: tortue [f]
เต่าดำ[n.] (taodam) EN: Black marsh turtle ; Siebenrockiella crassicollis FR: Siebenrockiella crassicollis
เต่ากระ[n. exp.] (tao kra) EN: Hawksbill sea turtle FR:
เต่าเหลี่ยม[n.] (taolīem) EN: leatherback turtle ; leatherback sea turtle ; lute turtle ; leathery turtle ; Dermochelys coriacea FR:
เต่ามะเฟือง[n.] (taomafeūang) EN: leatherback turtle ; leatherback sea turtle ; lute turtle ; leathery turtle ; Dermochelys coriacea FR:
เต่านา[n.] (taonā) EN: snail-eating turtle ; Malayemys Lindholm FR: Malayemys Lindholm
ตะพาบ[n.] (taphāp) EN: soft-shelled turtle ; snapping turtle FR: trionyx [m]
ตะพาบม่านลาย[n. exp.] (taphāp mānl) EN: Nutaphand's narrow headed softshell turtle ; Chitra chitra FR:
ตะพาบน้ำ[n.] (taphāpnām) EN: soft-shelled turtle ; snapping turtle FR: trionyx [m]
ตริว[n.] (triu) EN: turtle FR: tortue [f]
ไข่จะละเม็ด[n. exp.] (khai jalame) EN: green-turtle egg FR:
เขา[n.] (khao) EN: dove ; turtledove ; Columbidae FR: colombe [f] ; Columbidae
คอเต่า[n. exp.] (khø tao) EN: turtleneck FR:
เต่าทะเล[n. exp.] (tao thalē) EN: sea-turtle FR: tortue marine [f] ; tortue de mer [f]

turtle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove
Trauerturteltaube {f} [ornith.]Dusky Turtle Dove
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover
Schildkrötensuppe {f}turtle soup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turtle
Back to top