ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tortoise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tortoise*, -tortoise-

tortoise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tortoise (n.) เต่าบก
tortoise (n.) คนที่เคลื่อนไหวช้า
tortoiseshell (n.) กระดองเต่า
English-Thai: HOPE Dictionary
tortoise(ทอร์'เทิส) n. เต่า
English-Thai: Nontri Dictionary
tortoise(n) เต่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดอง (n.) shell of a tortoise See also: carapace
เต่าเหลือง (n.) a kind of tortoise See also: a kind of land turtle in the family of Indotestudo elongata, Testudinidae Syn. ขี้ผึ้ง, เทียน
แขนง (n.) a kind of tortoise See also: a kind of land turtle in the family of Indotestudo elongata, Testudinidae Syn. ขี้ผึ้ง, เทียน, เต่าเหลือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But not everyone would turn the tortoise over.แต่.. จริงๆ แล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยพลิกตัวของเต่าเลย
It's not a tortoise or a goat.ไม่ใช่ทั้งเต่่าทั้งแพะ แต่เป็นงู hebi no namagoroshi:
"The tranquil tortoise garden sculpture." Definitely two of those, huh?นั่นมันทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ เดี๋ยว ฉันเห็นก่อนหน้านี้ ดูสิ
You act like you never saw a severed human head on a tortoise before.มีอะไรงั้นเหรอว่ะ นายแสดงอาการยังกะว่า ไม่เคยเห็นคนหัวขาดขี่หลังเต่ามาก่อน
Some guys use tortoise shells or shark's tooth.บางคนก็ใช้กระดองเต่า หรือ ฟันฉลาม
You act like you don't like me, like I killed your pet tortoise or something.คุณทำเหมือนไม่ชอบหน้าผมเลย อย่างกับผมเคยไปฆ่าสัตว์เลี้ยงคุณ หรือร้ายๆใส่คุณอย่างงั้น
I made the body of a tortoise but with the engine of a hare.ผมสร้างให้ตัวเป็นเต่า แต่เครื่องยนต์เป็นกระต่าย
One of my tortoiseshell combs is gone.หวีเปลือกหอยฉันหายไปอันนึง
Don't fold your neck forward like a tortoise.อย่าหดคอของเธอลงไปแบบเต่า
Hey tortoise! Just try to keep up. Slow-ass bronze medalist.ยัยเต่า พยายามไปเรื่อยเหอะ แม่เหรียญทองแดง
Oh, my gosh! The giant Somalian leopard tortoise!พระเจ้า กระโหลกของเสือดาวยักษ์แห่งโซมาเลีย
[Tortoise Matsumoto][โทโทริเซะ มัทซึโมโตะ]

tortoise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
卜甲[bǔ jiǎ, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, 卜甲] oracle tortoise shell
乌龟壳[wū guī ké, ㄍㄨㄟ ㄎㄜˊ, 乌龟壳 / 烏龜殼] tortoise shell
[dài, ㄉㄞˋ, 玳] tortoise shell; turtle
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
龟壳[guī ké, ㄍㄨㄟ ㄎㄜˊ, 龟壳 / 龜殼] tortoise shell
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
乌龟[wū guī, ㄍㄨㄟ, 乌龟 / 烏龜] tortoise; cuckold
王八[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, 王八] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 王八蛋
金龟[jīn guī, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ, 金龟 / 金龜] tortoise
[guī, ㄍㄨㄟ, 龟 / 龜] tortoise; turtle

tortoise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラパゴス象亀[ガラパゴスぞうがめ;ガラパゴスゾウガメ, garapagosu zougame ; garapagosuzougame] (n) (uk) Galápagos tortoise (Geochelone nigra)
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca)
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage
玄武[げんぶ;げんむ, genbu ; genmu] (n) (1) (See 四神) Black Tortoise (god said to rule over the northern heavens); (2) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the northern heavens
甲骨文[こうこつぶん, koukotsubun] (n) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and tortoise shells
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name)
亀卜;龜卜(oK)[きぼく;かめうら, kiboku ; kameura] (n) tortoise-shell divination

tortoise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงตำแย[n.] (dūang tamya) EN: Tortoise Beetle FR:
ด้วงเต่าปีกใสจุดประ[n. exp.] (dūang tao p) EN: Spotted Tortoise Beetle FR:
ด้วงเต่าทอง[n.] (dūang taoth) EN: Tortoise Beetle FR:
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell ; Eretmochelys imbricata FR: Eretmochelys imbricata
มวนเขียวหลังเต่า[n. exp.] (mūan khīo l) EN: Tortoise Green Bug FR:
เต่าเดือย[n.] (taodeūay) EN: Manouria impressa ; Impressed tortoise FR: Manouria impressa
เต่าหก[n.] (taohok) EN: Asian forest tortoise ; Manouria emys FR: Manouria emys

tortoise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schildpatt {n}tortoise shell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tortoise
Back to top