ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treacle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treacle*, -treacle-

treacle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treacle (n.) น้ำเชื่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
treacle(ทรี'เคิล) n. น้ำเชื่อม,น้ำอ้อย,ความรู้สึกที่ไม่ได้ควบคุมไว้,ยาต้านพิษงูหรือพิษอื่น ๆ ,ยาครอบจักรวาล., See also: treacly adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Off you pop then, treacle. Santi, what's up, man?ไว้ก่อนก็ได้, งัยซานตี้?
It's -- there's the analogy with something being dragged through treacle, but for me, that's misleading, because this is a dissipation of energy, and it isn't like that.เพราะนี่คือการกระจาย ของพลังงาน, และมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นั่นคือการเปรียบเทียบที่ ไม่ดีงามสำหรับฮิกส์

treacle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำเชื่อม[n.] (nāmcheūam) EN: sirup ; treacle ; molasses ; heavy syrup FR: sirop [m] ; mélasse [f]

treacle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirup {m} (aus Zuckerrohr)treacle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treacle
Back to top