ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-treacle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น treacle, *treacle*,

-treacle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำเชื่อม[n.] (nāmcheūam) EN: sirup ; treacle ; molasses ; heavy syrup FR: sirop [m] ; mélasse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -treacle-
Back to top