ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transmissibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transmissibility*, -transmissibility-

transmissibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transmissibility (n.) การส่งผ่าน See also: การถ่ายทอด, การติดต่อ Syn. infectious, ancestral

transmissibility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersendbarkeit {f}transmissibility
Übertragbarkeit {f}transmissibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transmissibility
Back to top