ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transitoriness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transitoriness*, -transitoriness-

transitoriness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transitoriness (n.) ความไม่ยั่งยืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงอนิจจัง (v.) realize the transitoriness of all things See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with revulsion Syn. สังเวชใจ
สังเวชใจ (v.) realize the transitoriness of all things See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with revulsion

transitoriness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลงอนิจจัง[v.] (plong-anitj) EN: realize the impermanence of all things ; realize the transitoriness of all things FR:

transitoriness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergänglichkeit {f}transitoriness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transitoriness
Back to top