ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transatlantic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transatlantic*, -transatlantic-

transatlantic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transatlantic (adj.) ซึ่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไป
English-Thai: HOPE Dictionary
transatlantic(แทรนซัทแลน'ทิค) adj. ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก,อยู่เลยมหาสมุทรแอตแลนติก
English-Thai: Nontri Dictionary
transatlantic(adj) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're like one big whacky transatlantic family.เราเหมือนครอบครัวพิลึกน่ะ
I've got two guys and a transatlantic conference call coming up.ฉันมีคนรอ.. ประชุมทางไกลอยู่สองคน
On a transatlantic flight?บนเที่ยวบินข้ามแอตแลนติกเหรอ
The first transatlantic telegraph cable was made of 340,500 miles of copper and iron wire, designed to stretch 2,876.95 miles along the ocean floor.สายโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเส้นแรก เป็นลวดทองแดงและเหล็ก มีความยาว 340,500 ไมล์ ออกแบบให้ยืดได้ 2,876.95 ไมล์ ตลอดแนวพื้นมหาสทุทร
What motivated this sudden flurry of transatlantic travel?อะไรกันนะที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทาง ข้ามมหาสมุทรกะทันหันอย่างนี้
I mean, I know you wanna fuck her, but is it really worth all the... transatlantic travel?คือผมรู้ว่าคุณอยากอึ๊บเธอ แต่มันคุ้มค่าเทียบกับ... การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจริงเหรอ
Then we got on the plane, transatlantic, flying to erm... Zurich.แล้วเราก็ขึ้นไปบนเครื่อง เดินทางข้ามแอตแลนติก บินไปที่ เอ่อ ซูริก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transatlantic
Back to top