ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tragedy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tragedy*, -tragedy-

tragedy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tragedy (n.) เหตุการณ์ร้ายแรง See also: โศกนาฏกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
tragedy(แทรจ'จิดี) n. ละครโศก,บทประพันธ์โศก,เรื่องโศก,ภัยพิบัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเศร้า (n.) tragedy Syn. เรื่องโศกเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
เรื่องโศกเศร้า (n.) tragedy Syn. เรื่องเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy Syn. เรื่องเศร้า, เรื่องโศกเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A tragedy is three men trapped in a mine or police dogs used in Birmingham.เรื่องคอขาดบาดตาย ต้องประมาณว่า มีคนสามคนติดในเหมืองแร่
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย.
The worst tragedy of our times.สิ่งที่น่าโศกเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก
But of course tragedy struck me before I ever unpacked.แต่เหมือนว่าความโชคร้ายจะติด กับตัวฉันก่อนที่จะเริ่มฮึดซะอีก
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน
Playing on the very real tragedy which overwhelmed Raccoon City this week.เล่นเกี่ยวกับความจริงที่แสนเศร้า... ...ที่ท่วมเมืองแรคคูณสัปดาห์นี้
I'm writing today about a tragedy that befell my classmate, a quite girl, with long hairอะไรนะ? เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าเกี่ยวกับ เพื่อนคนนึงในชั้นเรียน
It was some kind of tragedy in the family.แบบว่า เป็นเรื่องเศร้าในครอบครัว
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป
I assure you, no tragedy will befall you.ผมยืนยันว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับท่าน
We can only hope that through this near-fatal tragedy other space enthusiasts get the real message displayed by Mr. Farmer here, and not the one hyped up by the media.เราได้แต่หวังว่า ด้วยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในที่นี้... ...จะเตือนใจถึงผู้อยากท่องอวกาศท่านอื่น... ...ด้วยเรื่องของคุณฟาร์มเมอร์ที่นี่ และไม่ควรมีใครถูกกระตุ้นด้วยสื่ออีก

tragedy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, 血淋淋] dripping with blood; bloody (tragedy)
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, 惨案 / 慘案] massacre; tragedy
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
悲剧[bēi jù, ㄅㄟ ㄐㄩˋ, 悲剧 / 悲劇] tragedy
惨剧[cǎn jù, ㄘㄢˇ ㄐㄩˋ, 惨剧 / 慘劇] tragedy; calamity; atrocity

tragedy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P)

tragedy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุการณ์ร้ายแรง[n. exp.] (hētkān rāir) EN: tragedy FR: tragédie [f]
ละครเศร้า[n. exp.] (lakhøn sao) EN: tragedy FR: tragédie [f]
พิบัติภัยโภปาล[n. exp.] (phibat phai) EN: Bhopal disaster ; Bhopal gas tragedy FR: catastrophe de Bhopal [f]
โศกนาฏกรรม[n.] (sōkanāttaka) EN: tragedy FR: tragédie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tragedy
Back to top