ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tragedy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tragedy, -tragedy-

*tragedy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tragedy (n.) เหตุการณ์ร้ายแรง See also: โศกนาฏกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
tragedy(แทรจ'จิดี) n. ละครโศก,บทประพันธ์โศก,เรื่องโศก,ภัยพิบัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเศร้า (n.) tragedy Syn. เรื่องโศกเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
เรื่องโศกเศร้า (n.) tragedy Syn. เรื่องเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy Syn. เรื่องเศร้า, เรื่องโศกเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A tragedy is three men trapped in a mine or police dogs used in Birmingham.เรื่องคอขาดบาดตาย ต้องประมาณว่า มีคนสามคนติดในเหมืองแร่
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย.
That feels like tragedy's at handมันรู้สึกเหมือนกับ ความโศกเศร้ามาอยู่ที่มือของเรา
The worst tragedy of our times.สิ่งที่น่าโศกเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก
But of course tragedy struck me before I ever unpacked.แต่เหมือนว่าความโชคร้ายจะติด กับตัวฉันก่อนที่จะเริ่มฮึดซะอีก
The tragedy. she said. was that she didn't. It doesn't have your name!ระหว่างที่เครื่องเทคออฟ และเริ่มลงจอด เราก็จะใช้เวลาร่วมกัน
You are the inescapable result... of your tragedy, just as I... am the inescapable result...เจ้าเองก็ยังไม่หลุดพ้น... โศกนาฎกรรมนี้อยู่ดี เหมือนที่ข้า...
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน
Playing on the very real tragedy which overwhelmed Raccoon City this week.เล่นเกี่ยวกับความจริงที่แสนเศร้า... ...ที่ท่วมเมืองแรคคูณสัปดาห์นี้
I'm writing today about a tragedy that befell my classmate, a quite girl, with long hairอะไรนะ? เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าเกี่ยวกับ เพื่อนคนนึงในชั้นเรียน
There was a tragedy, a crime a murder.ที่นี้เคยมีเหตุร้ายแรง, โศกนาฏกรรม... ..."เหตุฆาตกรรม" / อะไรนะครับ?

*tragedy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
惨剧[cǎn jù, ㄘㄢˇ ㄐㄩˋ, 惨剧 / 慘劇] tragedy; calamity; atrocity
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, 血淋淋] dripping with blood; bloody (tragedy)
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, 惨案 / 慘案] massacre; tragedy
悲剧[bēi jù, ㄅㄟ ㄐㄩˋ, 悲剧 / 悲劇] tragedy

*tragedy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P)
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly

*tragedy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุการณ์ร้ายแรง[n. exp.] (hētkān rāir) EN: tragedy FR: tragédie [f]
ละครเศร้า[n. exp.] (lakhøn sao) EN: tragedy FR: tragédie [f]
พิบัติภัยโภปาล[n. exp.] (phibat phai) EN: Bhopal disaster ; Bhopal gas tragedy FR: catastrophe de Bhopal [f]
โศกนาฏกรรม[n.] (sōkanāttaka) EN: tragedy FR: tragédie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tragedy*
Back to top