ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tourism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tourism*, -tourism-

tourism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tourism (n.) การท่องเที่ยว
tourism (n.) ธุรกิจท่องเที่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
tourism(ทัว'ริสซึม) n. การท่องเที่ยว,กิจการท่องเที่ยว,อาชีพรับรองการท่องเที่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tourismอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (n.) The Tourism Authority of Thailand See also: TAT Syn. ททท.
ททท. (n.) The Tourism Authority of Thailand See also: TAT Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยว (n.) tourism
ธุรกิจการท่องเที่ยว (n.) tourism
ธุรกิจท่องเที่ยว (n.) tourism Syn. ธุรกิจการท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe it was the special tourism license.ฉันว่าเรื่องใบอนุญาตินักท่องเที่ยวพิเศษนะ
So the Onsung Tourism Bill is now lawญัตติการท่องเที่ยวอองซัง ก็เป็นกฎหมายใช้แล้วตอนนี้
We have increased tourism 22%,เราเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 22
Most of the people who live there are retired or have moved there for a slower pace and now work in the tourism industry.ส่วนใหญ่ของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเกษียนแล้ว หรือไปอยู่ที่นั่นเพื่อชีวิตไม่รีบเร่ง และอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Yeah it's uh, a tourism Fae, he needed directions. Oh...ใช่ นักท่องเที่ยวเฟ มาถามทาง
They still get a little tourism off the highway.ยังมีนักท่องเที่ยว เข้ามาอยู่บ้าง
Too many folks go missing, tourism drops, so we heal them with a little vamp blood, erase their memory, send them on their way, no muss, no fuss.คนหายมากเกินไป การท่องเที่ยวก็จะหยุด ดังนั้นพวกเราจึงรักษาพวกเขา ด้วยเลือดเล้กน้อยจากแวมไพร์ ลบความทรงจำของพวกเขา ส่งพวกเขาไปตามทางของพวกเขา
This is terribly exciting. I was too exhausted to do much tourism the first time.น่าตื่นเต้นจริงๆ ครั้งแรกแม่ เหนื่อยเกินไป ที่จะเที่ยวชมสถานที่
I mean, look, we rebranded the city, we got the new tourism program, we got the new high-speed rail line to Central City.คือ ฉั้นหมายความว่า พวกเรากู้เมืองขึ้นมาใหม่ พวกเราได้โปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ พวกเราได้ รางความเร็วสูงไปยัง เมืองเซนทรัลซิตี้(เมืองที่แฟลชอยู่)
Good, because my tourism, you know, income is down slightly. We...ดี เพราะว่าการท่องเที่ยวของเรา รู้มั้ยว่ารายได้เข้าประเทศมันลดลงไปมาก เรา..
We would have to go to tourismเราต้องฝึกซ้อมกันเป็นพิเศษเลยนะ
It prefers to devote its resources to education, ecotourism and the protection of its primary forest.เขาอุทิศให้ทรัพยากรการศึกษา การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์มากกว่า และการปกป้องผืนป่าไว้

tourism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, 旅游业 / 旅遊業] tourism industry
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, 旅游 / 旅遊] trip; journey; tourism; travel; tour

tourism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว[n. exp.] (jaophanakng) EN: tourism promotion pfficer FR:
การท่องเที่ยว[n.] (kān thǿngth) EN: tourism ; touring ; travel FR: tourisme [m] ; voyage [m]
การท่องเที่ยวแบบหรูหรา[n. exp.] (kān thǿngth) EN: luxury tourism FR: tourisme de luxe [m]
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecotourism ; conservation tourism FR: écotourisme [m]
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecological tourism ; ecotourism FR: tourisme écologique [m] ; écotourisme [m]
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม[n. exp.] (kān thǿngth) EN: cultural tourism ; culture tourism FR: tourisme culturel [m]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)[org.] (Kān thǿngth) EN: Tourism Authority of Thailand (TAT) FR: Office national du tourisme de Thaïlande (TAT) [m]
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: tourism laws FR:
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Tourism and Sports FR: ministère du Tourisme et des Sports [m]
แหล่งท่องเที่ยว[n. exp.] (laeng thǿng) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location FR: lieu touristique [m] ; endroit touristique [m] ; site touristique [m] ; attraction touristique [f]
นักพัฒนาการท่องเที่ยว[n. exp.] (nak phattha) EN: tourism development officer FR:
หน่วยงานการท่องเที่ยว[n. exp.] (nūay ngān k) EN: tourism agency FR:
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[org.] (Saphā Utsāh) EN: Thailand Tourism Council FR:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam k) EN: tourism industry ; touristic industry ; tourist trade FR: industrie touristique [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿ) EN: travel agency FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure FR:
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล [n. exp.] (kān thǿngth) EN: marine ecotourism FR:
การท่องเที่ยวสีเขียว[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecotourism FR: écotourisme [m]
เครื่องบินใบพัดขนาดเล็ก[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion de tourisme [m] ; petit avion [m]
เครื่องบินเล็ก[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion de tourisme [m] ; petit avion [m]
สำนักงานท่องเที่ยว[n. exp.] (samnakngān ) EN: tour operator ; tourist office FR: office du tourisme [m]
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nak) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [fpl]
ตลาดการท่องเที่ยว ; ตลาดท่องเที่ยว[n. exp.] (talāt kān t) EN: FR: marché du tourisme [m]
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo =) EN: travel ; tour ; go sightseeing ; take a trip FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple
ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)[abv.] (Thøthøthø. ) EN: TAT (Tourism Authority of Thailand) FR: TAT (Office national du tourisme de Thaïlande) [m]
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam t) EN: tourist industry FR: industrie du tourisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tourism
Back to top