ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

touchstone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *touchstone*, -touchstone-

touchstone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
touchstone (n.) มาตรฐานของการทดสอบ Syn. standard, test
English-Thai: HOPE Dictionary
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน,การทดสอบ,มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard
English-Thai: Nontri Dictionary
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're my touchstone to mental health, and I think we have kind of a bond...หมอเป็นความหวังในการบำบัดจิตของผม และผมคิดว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อม...
She could be a valuable touchstone during this transition.เขาอาจมีประโยชน์สำหรับเธอได้ ในระหว่างที่กำลังปรับตัว
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน
As jeremy's emotional touchstone.เป็นคนทดสอบความรู้สึกของเจอเรมี่
With everything around us changing so quickly, it doesn't hurt to have a few touchstones to the past.ด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมไม่รู้สึกเจ็บจากการทดสอบมาตรฐานก่อนหน้านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า touchstone
Back to top