ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

top-secret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *top-secret*, -top-secret-

top-secret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
top-secret (adj.) ลับสุดยอด Syn. secret, restricted, hush-hush
English-Thai: HOPE Dictionary
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด,ลับเฉพาะ, Syn. top secret
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Colonel Mustard has a top-secret Pentagon job.ผู้พันมัสตาร์ดทำงานลับ ในเพนตากอน
What's your top-secret job, Colonel?คืออะไรงานลับสุดยอดของผู้พัน?
I knew he worked on top-secret projects. Word gets around.ฉันรู้ว่า เขาทำโครงการลับสุดยอด คนอื่นเขาพูดกันนะ
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน
Also the centerpiece of my spring collection. Top-secret stuff.และชุดสำคัญ คอลเล็คชั่นใบไม้ผลิของผม ลับสุดยอด
Whitney was a programmer mmfor a top-secret project, code name: "sanctuary.วิทนี่ย์เป็นโปรแกรมเมอร์ ในโครงการลับสุดยอด ใช้รหัส แซงทัวรี่
The FBI needs you to take part in a top-secret mission.เอฟบีไอต้องการให้คุณใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในภารกิจลับสุดยอด
That's gonna be a little tough, because I can't get into specifics without you having to know, like, really high-level, top-secret government...มันค่อนข้างจะยากหน่อยนะ เพราะว่าผมไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ แต่คุณต้องรู้ไว้ว่า
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม
...and a top-secret theme that will blow your mind. Yes!และผมอยากแนะนำผู้ที่จะมาบริหารโรงแรมแห่งใหม่นี้
So, another top-secret hiding place?นี่คือที่ลับอีกที่ใช่มั้ย?

top-secret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความลับสุดยอด[X] (khwām lap s) EN: top secret FR: top-secret = top secret

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า top-secret
Back to top