ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tradepeople

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tradepeople*, -tradepeople-

tradepeople ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tradepeople (n.) พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tradepeople
Back to top