ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

time-out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *time-out*, -time-out-

time-out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
time-out (n.) การหยุดพักชั่วคราว
English-Thai: HOPE Dictionary
time-out(ไทมฺ'เอาทฺ) n. การหยุดพักชั่วคราวระหว่างการแข่งขัน,การหยุดพักชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take a time-out while Messier stops to look at some women's shoes.เราขอเวลานอกครับ ขณะที่ผู้เล่น กำลังดูรองเท้าอยู่
OR "TAKING A TIME-OUT FROM MY MARRIAGEหรือ"ขอใช้เวลานอกกับการแต่งงาน"
I'm putting myself on a time-out before I kill someone.โอ้ ฉันกำลังพัก ก่อนที่ฉันจะฆ่าใครซะก่อน เธอเห็นเบย์ลี่มั้ย
I just needed a time-out from my mom and my grandma and my dad and... your dad.ผมแค่อยากขอเวลานอก จากแม่ และก็คุณยาย และก็พ่อผม และก็... พ่อพี่ด้วย
A time-out to see what this is without anyone or anything around us.วันหยุดที่จะเจอกัน โดยไม่มีใครหรืออะไรมารบกวน
Yo, Javi, do you mind if we call a time-out while we collar this guy, huh?นี่ ฮาร์วีย์ จะเป็นอะไรไหม ถ้าฉันจะขอหยุดทะเลาะกันชั่วคราว ในขณะที่เราจับชายคนนี้
You just earned a time-out.นายคงต้องเรียนเพิ่มเติม.
Whoa, whoa, time-out. Time-out.โว้ๆๆ หมดเวลา หมดเวลา
They're trying to call time-out, but there's the snap.ผู้คุมจะขอเวลานอก แต่นักโทษสแน็บแล้ว
The play clock is still running. Crewe better call a time-out.เวลาแข่งขันยังเดินไป ครูว์น่าจะขอเวลานอก
It was just a sad time-out.มันเเค่ลืมความเจ็บปวดออกไป
Leafs call their last time-out.ลีฟส์ขอเวลานอกครั้งสุดท้ายครับ

time-out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレシャットダウンタイムアウト[, pureshattodauntaimuauto] (n) {comp} preshutdown time-out
時間切れ[じかんぎれ, jikangire] (n) (1) being out of time; passing the deadline; (2) time-out; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า time-out
Back to top