ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoroughgoing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoroughgoing*, -thoroughgoing-

thoroughgoing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoroughgoing (adj.) เต็มที่ See also: สมบูรณ์ Syn. absolute, complete, thorough
English-Thai: HOPE Dictionary
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoroughgoing
Back to top