ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thicket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thicket*, -thicket-

thicket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thicket (n.) หมู่ไม้หรือพุ่มไม้ที่ขึ้นหนาแน่น Syn. copse, bush, shrubbery
English-Thai: HOPE Dictionary
thicket(ธิค'คิท) n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา,กลุ่มต้นไม้ที่อยู่กันแน่นหนา, Syn. shrubbery
English-Thai: Nontri Dictionary
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พง (n.) thicket See also: clump, brush Syn. ดง

thicket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, 丛林 / 叢林] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, 丛生 / 叢生] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc)
[pú, ㄆㄨˊ, 菐] thicket; tedious

thicket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P)
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P)
棘;荊棘[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush

thicket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m] ; brousse [f]
ดงกุหลาบ[n. exp.] (dong kulāp) EN: thicket of roses FR: massif de roses [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กอไม้[n. exp.] (kø māi) EN: bushes ; clump of trees ; thicket FR:
ละเมาะ[n.] (lamǿ) EN: grove ; thicket ; coppice FR: bosquet [m] ; bocage [m]
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
หมู่ไม้[n.] (mūmāi) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
ป่าชัฏ[n. exp.] (pā chat) EN: thorn forest ; scrub ; thicket FR:
พง[n.] (phong) EN: clumb ; thicket ; mass of reeds ; mass of grasses ; mass of undegrowth ; bracken FR: broussailles [fpl] ; touffes d'herbe [f] ; brousse [f]
พุ่มไม้[n. exp.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood FR: buisson [m] ; fourré [m] ; massif d'arbustes [m] ; branchages [mpl]

thicket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buschtinamu {m} [ornith.]Thicket Tinamou
Whitneybuschsänger {m} [ornith.]Thicket Warbler
Rotbrust-Grundschnäpper {m} [ornith.]Thicket Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thicket
Back to top