ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thereabout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thereabout*, -thereabout-

thereabout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thereabout (adv.) โดยประมาณนั้น Syn. thereby, next
thereabouts (adv.) โดยประมาณนั้น Syn. thereby, next
English-Thai: HOPE Dictionary
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
English-Thai: Nontri Dictionary
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you read a map? 239451 or thereabouts, near an oasis.หรือราว 239,451 ใกล้โอเอซิส
Never on time, usually looking like shit, but, nevertheless, you're there or thereabouts.แต่อย่างน้อย พวกนายก็อยู่ด้วยเสมอ
I have a vintage car collection worth 2 1/2 mil or thereabouts.ผมมีคอเลกชั่นรถโบราณ ราคาราวๆสองล้านครึ่ง

thereabout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area
一昨年辺り[いっさくねんあたり, issakunen'atari] (n) the year before last or thereabouts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thereabout
Back to top