ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terra firma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terra firma*, -terra firma-

terra firma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terra firma (n.) ดินแข็ง See also: ดินแน่น, ผืนดินที่แห้ง Syn. solid ground, land, soil
English-Thai: HOPE Dictionary
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Back on terra firma." Don't read them out.- "กลับสู่พสุธา" - อย่าอ่านออกเสียงสิ

terra firma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m] ; plancher des vaches [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: land ; ground ; earth ; terra firma FR: terre [f] ; sol [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terra firma
Back to top