ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

termagant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *termagant*, -termagant-

termagant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
termagant (n.) หญิงที่ดุร้าย See also: หญิงที่อารมณ์ร้าย Syn. virago, vixen
English-Thai: HOPE Dictionary
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
English-Thai: Nontri Dictionary
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน

termagant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago

termagant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่แปรก[n.] (maēparaēk) EN: shrew ; termagant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า termagant
Back to top