ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temptress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temptress*, -temptress-

temptress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temptress (n.) ผู้ยั่วยวนที่เป็นหญิง Syn. flirt, hussy, seducer
English-Thai: HOPE Dictionary
temptress(เทมพฺ'ทริส) n. ผู้ยั่วยวนที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
temptress(n) หญิงยั่วยวน,ดาวยั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She scored the coveted role of temptress Lola in a high-profile revival of Damn Yankees.เธอได้แสดงบทนางยั่วชื่อ โลล่า ใน บทละครที่ได้รับความนิยมเรื่อง Damn Yankees
Just a little nervous. But you're a little temptress, though, aren't you?แต่ก็ยั่วยวนใช่ย่อยนะ ว่าไหม?
You temptress, you've taken my sock off.คุณมันยั่วยวนใจ คุณถอดถุงเท้าผมออก
Spare me your lies, temptress.อย่ามาโกหก เจ้าคนล่อลวง
Oh, away from me, temptress.Oh, away from me, temptress.
And the defense could paint Jack as a typically sensible man driven to illogic by a conniving temptress.และทนายฝ่ายจำเลยอาจบอกว่า แจ็คเป็นผู้ชายทั่วไป ที่ถูกกระตุ้นให้ไร้เหตุผล โดยการยั่วยวนของผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temptress
Back to top