ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teensy-weensy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teensy-weensy*, -teensy-weensy-

teensy-weensy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teensy-weensy (adj.) เล็กมาก Syn. teeny-weeny
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a teensy-weensy bit particular.ก็แค่จู้จี้เล็กๆน้อยๆ แค่นั้นเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teensy-weensy
Back to top