ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tamarind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tamarind*, -tamarind-

tamarind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tamarind (n.) ต้นมะขาม
tamarind (n.) มะขาม
English-Thai: HOPE Dictionary
tamarind(แทม'มะรินด์) n. มะขาม
English-Thai: Nontri Dictionary
tamarind(n) มะขาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tamarindus indicaมะขาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกงส้ม (n.) sour soup made of tamarind paste
โกรกหวัด (v.) pour water which boiled with tamarind leaves and onion
มะขาม (n.) tamarind See also: Tamarindus indica Linn. Syn. ต้นมะขาม
ฝักมะขาม (n.) tamarind pod
ฝักมะขาม (n.) tamarind pod
ต้นมะขาม (n.) tamarind tree
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club Syn. ไม้ฝักมะขาม
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon Syn. ไม้ฝักมะขาม
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon
ต้นหยี (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นเขลง
ต้นเขลง (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นหยี
มะขามเทศ (n.) Manila tamarind
เขลง (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นหยี, ต้นเขลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a marinade of tamarind and smoked chili, the fish swims into my top five of all time.ปลาหมักมะขามและพิรกรมควัน... ว่ายมาครองอันดับท็อป5 ตลอดกาลของผม

tamarind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบมะขาม[n. exp.] (bai makhām) EN: tamarind leave FR: feuille de tamarinier [f]
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām ) EN: young tamarind leaves FR:
ดอกมะขาม[n. exp.] (døk makhām) EN: tamarind flower FR: fleur de tamarinier [f]
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind pod FR:
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
เขลง[n.] (khlēng) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR: Dialium cochinchinense
กระถิน[n.] (krathin) EN: lead tree ; horse tamarind ; leucaena ; jumbay ; white popinac FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Tha) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
โกรกหวัด[v.] (krōkwat) EN: pour water which boiled with tamarind leaves and onion FR:
ลูกหยี[n. exp.] (lūk yī) EN: velvet tamarind FR:
มะขาม[n.] (makhām) EN: tamarind ; Indian date ; Tamarindus indica FR: tamarin [m] ; Tamarindus indica
มะขามคลุก[n. exp.] (makhām khlu) EN: tamarind candy FR:
มะขามเปียก[n.] (makhāmpīek) EN: tamarind paste FR:
มะขามเทศ[n.] (makhāmthēt) EN: Manila tamarind ; Madras thorn ; Pithecellobium dulce FR: Pithecellobium dulce
น้ำมะขาม[n. exp.] (nām makhām) EN: tamarind juice FR:
น้ำพริกมะขาม[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: tamarind chili sauce FR:
น้ำพริกมะขามอ่อน[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: tamarind paste FR:
น้ำพริกมะขามเปียก[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: spicy tamarind dipping sauce FR:
น้ำส้มมะขาม[n. exp.] (nāmsom makh) EN: tamarind juice FR: jus de tamarin [m]
นางดำ[n.] (nāngdam) EN: velvet tamarind FR:
ส้มมะขามเปียก[n. exp.] (som makhām ) EN: tamarind juice FR:
ต้มส้ม[n.] (tomsom) EN: fish soup with ginger ; sweet and sour soup ; tamarind flavoured soup FR:
ต้นมะขาม[n. exp.] (ton makhām) EN: tamarind tree FR: tamarinier [m]
หยี[n.] (yī) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR:
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind-pod-shaped club FR:

tamarind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tamarinde {f} | Tamarinden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tamarind
Back to top