ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tamarind-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tamarind, *tamarind*,

-tamarind- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกงส้ม (n.) sour soup made of tamarind paste
โกรกหวัด (v.) pour water which boiled with tamarind leaves and onion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a marinade of tamarind and smoked chili, the fish swims into my top five of all time.ปลาหมักมะขามและพิรกรมควัน... ว่ายมาครองอันดับท็อป5 ตลอดกาลของผม

-tamarind- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบมะขาม[n. exp.] (bai makhām) EN: tamarind leave FR: feuille de tamarinier [f]
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām ) EN: young tamarind leaves FR:
ดอกมะขาม[n. exp.] (døk makhām) EN: tamarind flower FR: fleur de tamarinier [f]
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind pod FR:
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
เขลง[n.] (khlēng) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR: Dialium cochinchinense
กระถิน[n.] (krathin) EN: lead tree ; horse tamarind ; leucaena ; jumbay ; white popinac FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Tha) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
โกรกหวัด[v.] (krōkwat) EN: pour water which boiled with tamarind leaves and onion FR:
ลูกหยี[n. exp.] (lūk yī) EN: velvet tamarind FR:
มะขาม[n.] (makhām) EN: tamarind ; Indian date ; Tamarindus indica FR: tamarin [m] ; Tamarindus indica
มะขามคลุก[n. exp.] (makhām khlu) EN: tamarind candy FR:
มะขามเปียก[n.] (makhāmpīek) EN: tamarind paste FR:
มะขามเทศ[n.] (makhāmthēt) EN: Manila tamarind ; Madras thorn ; Pithecellobium dulce FR: Pithecellobium dulce
น้ำมะขาม[n. exp.] (nām makhām) EN: tamarind juice FR:
น้ำพริกมะขาม[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: tamarind chili sauce FR:
น้ำพริกมะขามอ่อน[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: tamarind paste FR:
น้ำพริกมะขามเปียก[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: spicy tamarind dipping sauce FR:
น้ำส้มมะขาม[n. exp.] (nāmsom makh) EN: tamarind juice FR: jus de tamarin [m]
นางดำ[n.] (nāngdam) EN: velvet tamarind FR:
ส้มมะขามเปียก[n. exp.] (som makhām ) EN: tamarind juice FR:
ต้มส้ม[n.] (tomsom) EN: fish soup with ginger ; sweet and sour soup ; tamarind flavoured soup FR:
ต้นมะขาม[n. exp.] (ton makhām) EN: tamarind tree FR: tamarinier [m]
หยี[n.] (yī) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tamarind-
Back to top