ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tabulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tabulate*, -tabulate-

tabulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tabulate (vt.) จัดทำเป็นตาราง See also: ใส่ลงในตาราง Syn. itemize, enlist, table
tabulate (vt.) ทำให้หน้าเรียบ See also: ทำให้แบน
tabulate (adj.) เรียบ See also: แบน Syn. flat
English-Thai: HOPE Dictionary
tabulate(แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง,จัดเป็นตาราง,ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น,เป็นตาราง,เป็นชั้นบาง ๆ, See also: tabulable adj. tabulation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง,ทำให้ราบ,เรียง,จัดระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tabulate๑. รวมค่า๒. จัดเป็นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who I trust will not be forgotten when the spoils are tabulated.ฉันวางใจว่าพวกเราจะไม่ถูกลืม เมื่อคู่สัญญาได้ดี
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้
I tabulated them against their urinalysis results.ฉันทำตารางกับผลตรวจปัสสาวะของพวกเขา

tabulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำเป็นตาราง[v. exp.] (tham pen tā) EN: tabulate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tabulate
Back to top