ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*surfer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surfer, -surfer-

*surfer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
net surfer (n.) ผู้เล่นอินเตอร์เนต See also: ผู้ท่องอินเตอร์เนต Syn. surfer
surfer (n.) ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe you ought to try breath mints, surfer boy.แต่ฉันว่านายน่าจะลองลูกอมดับกลิ่นปากหน่อยน่ะ พ่อหนุ่มนักเสิฟ
Is that surfer talk for, "there was blood coming out of my ears" ?นั่นคือสำนวนนักเล้นคลื่นสำหรับ "ไม่มีเลือดออกมาจากหูฉัน" เหรอ?
Well, he was checkin' out board shops. He's a surfer, all right.เขาไปดูของที่ร้านเซิร์ฟช็อป เขาเป็นนักเล่นเซิร์ฟ
Professional surfers extrordinare...นักโต้คลื่นมืออาชีพที่สุดวิเศษ
What kind of challenges our surfers are going to face?ความท้าทายอะไรที่นักโต้คลื่นของเราเจอ
Very few surfers have ventured in there and come out alive.นักโต้คลื่นน้อยนัก ที่จะรอดกลับออกมาได้
And, we keep it moving because if the boneyards was not enough our surfers will be facing off withและเรายังคงเคลื่อนไหว เพราะ ถ้าหากเจอ สุสาน แล้วไม่พอ นักโต้คลื่นของเรา ยังต้องเผชิญกับ
Big Z took his final ride this morning during a competition with up and coming surfer, Tank Evans.บิ๊ก ซี แข่งรอบสุดท้ายเมื่อตอนเช้า กับ นักแข่งหน้าใหม่ แท๊ง อีวานส์
He's a surfer, he's hurt.เขาเป็นนักโต้คลื่น เขาเจ็บ
Okay, it's just...are you a surfer or do you, I mean, what...โอเค มันแค่ ... คุณเป็นนักโต้คลื่นหรืออะไร ฉันหมายถึง อะไร
It's the surfer that's out there having the most fun.คนที่โต้คลืนไปทีนั่น แล้วสนุกมากที่สุด
There's about 24 surfers battling there way out to the...มีนักโต้คลื่น 24 คนเข้าสู่การแข่งขัน

*surfer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นอินเตอร์เน็ต[v. exp.] (len intoēne) EN: surf the net ; surf the internet FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer sur la toile ; surfer

*surfer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surfer {m}; Surferin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *surfer*
Back to top