ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strident-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strident, *strident*,

-strident- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Despite the Metropolitan Police's strident denials, 'can the emergency services afford to maintain their 999 'response commitment to ordinary people of the capital?ถึงแม้ทางตำรวจนครบาลจะปฏิเสธเสียงกร้าว บริการโทรแจ้งฉุกเฉิน 999 ของพวกเขายังคงให้บริการต่อไป มีผลสะท้อนต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงได้ไหม

-strident- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
บาดแก้วหู[adj.] (bāt kaēohū) EN: deafening ; strident ; piercing FR:
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing FR: strident ; perçant
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
หวีด[n.] (wīt) EN: mouth whistle FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -strident-
Back to top