ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indigestion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indigestion*, -indigestion-

indigestion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigestion (n.) อาการอาหารไม่ย่อย See also: อาการแน่นท้อง, อาการท้องอืด Syn. dyspepsia
English-Thai: HOPE Dictionary
indigestion(อินไดเจส' เชิน) n. การไม่ย่อย, อาการอาหารไม่ย่อย, การย่อยไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม., See also: indigestive adj., Syn. dyspepsia
English-Thai: Nontri Dictionary
indigestion(n) โรคอาหารไม่ย่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indigestionการย่อย(อาหาร)ไม่ดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigestionโรคอาหารไม่ย่อย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All these're doing nothing for my indigestion ....ท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดแล้ว
It's just--It's just could be indigestions, I'm not poisoned. No.มันอาจจะเป็นอาการอาหารไม่ย่อย หรืออาหารเป็นพิษ
Yeah, just a little indigestion, you know.ไม่เป็นไรก็แค่อาหารไม่ย่อยน่ะเพื่อน
You'll get indigestion.ฉันอยู่ไม่ได้เพราะว่าแม่ เงียบแล้วก็กิน
It's no big deal. She just had... indigestion.ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก เธอแค่เป็น...
It's just a little indigestion, nothing more.ท่านแค่อาหารไม่ย่อยน่ะครับ
You can lose your consciousness with indigestion?ท่านหมดสติเพราะอาหารไม่ย่อยหรอคะ?
When I get nervous, I get indigestion.เวลาตื่นเต้น ท้องไส้ฉันจะไม่ค่อยดี
All the stress is giving me indigestion.ฉันเป็นทุกข์มากเลยน่ะ ท้องไส้ก็ไม่ค่อยจะดี
Just a little indigestion.แค่อาหารไม่ย่อยนิดหน่อยน่ะ
I won't get indigestion.ม้าที่คุณขี่คราวก่อน มันเป็นของคุณใช่มั้ย
Flop sweat and nervous indigestion.เหงือไหล่ท่วม เเถมยังสำรอกออกมาอีก คงจะประหม่าน่าดู

indigestion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消化不良[xiāo huà bù liáng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 消化不良] indigestion
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 瘲] spasms or convulsions in young children, caused by indigestion

indigestion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不消化[ふしょうか, fushouka] (adj-na,n) indigestion
消化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] (n,adj-no) indigestion; dyspepsia
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion

indigestion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารไม่ย่อย[n. exp.] (āhān mai yø) EN: indigestion FR: indigestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai) EN: have poor digestion ; suffer indigestion FR: avoir une indigestion
แน่นท้อง[X] (naenthøng) EN: have indigestion FR:
ท้องอืด[v.] (thøng-eūt) EN: feel bloated ; feel gassy ; have indigestion FR: ballonner
ท้องเฟ้อ[v.] (thøngfoē) EN: have indigestion FR:
ท้องขึ้น[v.] (thøngkheun) EN: have indigestion FR:
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.) ; avoir la courante (pop.)

indigestion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magenverstimmung {f} [med.]indigestion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indigestion
Back to top