ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sterling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sterling, *sterling*,

-sterling- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't tell. I'm blinded by all the sterling silver.เข้าใจมั้ย มันต้องส่องมาที่ฉัน
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง!
It's 100 percent sterling silver from Morocco.มันทำด้วยเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ จากโมรอคโก
What director sterling is sayingสิ่งที่อธิบดีของอังกฤษพูดก็คือ
Also director sterling left a little later.ท่านอธิบดีของอังกฤษ ก็ออกไปได้หลังจากนั้นนิดหน่อย
Director sterling is already in with him.ผอ. สเตอร์ลิงค์ อยู่กับเขาแล้วตอนนี้
President Martinez and Director Sterling have been behind closed doors.ปธน.มาร์ติเนชกับผอ.สเตอร์ลิ่ง ก็ปิดประตูคุยกัน
Director Sterling has countermanded the order, over.ผกก.สเตอร์ลิงค์ยกเลิกคำสั่ง เลิกกัน
Director Sterling is here?ผกก.สเตอร์ลิงค์อยู่นี่เหรอ?
But make it clear, I need Sterling alive.แต่ต้องเข้าใจตรงกัน ผมต้องการจับเป็นสเตอร์ลิงค์
Many of the military personnel there were killed, and director Sterling was gravely wounded.ทหารหลายคนถูกฆ่าตาย ผกก.สเตอร์ลิงค์บาดเจ็บสาหัส
I know that you and Director Sterling have grown close.ผมทราบว่าคุณกับผอ.สเตอร์ลิงค์ สนิทกัน

-sterling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スターリング[, suta-ringu] (n) sterling
スターリングエンジン[, suta-ringuenjin] (n) Sterling engine; (P)
スターリングシルバー[, suta-ringushiruba-] (n) Sterling silver
スターリングブロック[, suta-ringuburokku] (n) Sterling block

-sterling- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินปอนด์[n. exp.] (ngoen pøn ) EN: pound ; quid FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์[n.] (pøn ) EN: pound ; £ FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์สเตอร์ลิง[n. prop.] (pøn sátoēli) EN: FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]

-sterling- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberbesteck {n}silver (cutlery); sterling cutlery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sterling-
Back to top