ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teaspoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teaspoon*, -teaspoon-

teaspoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teaspoon (n.) ช้อนชา Syn. measuring spoon
teaspoon (n.) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonful (n.) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonful (adj.) ที่มีปริมาณหนึ่งช้อนชา
English-Thai: HOPE Dictionary
teaspoonn. ช้อนชา,ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา,ปริมาณ,=1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls
English-Thai: Nontri Dictionary
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้อนชา (n.) teaspoon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I added a teaspoon of vanilla to your recipe.ฉันเติมวนิลา 1 ช้อนชา เพิ่มไปในสูตรของคุณ
I put a half a teaspoon in the whole pot.ผมเติมไปตั้งครึ่งช้อนชา ลงในหม้อ
That is because your emotional side it belongs to the size of a teaspoonนั่นเพราะเธอมีความรู้สึกได้ แค่ระดับช้อนชาน่ะสิ
Three coins from a dead man's pocket, two teaspoons of wishful thinking.เหรียญสามเหรียญจากกระเป๋าของคนที่ตายแล้ว "ครีมสมปรารถนา" สองช้อนชา
Don't make me use my teaspoon.อย่าทำให้ฉันใช้ช้อนชาของฉัน
Well, you'd have more chance to digging to China with a teaspoon.คุณจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น การขุดเมืองจีนด้วยช้อนชา

teaspoon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶匙[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, 茶匙] teaspoon

teaspoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティースプーン[, tei-supu-n] (n) teaspoon

teaspoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนชา[n. exp.] (chønchā) EN: teaspoon FR: cuillère à café [f] ; cuiller à café [f]
ช้อนกาแฟ[n. exp.] (chøn kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon FR: cuillère à café [f] ; cuiller à café [f]

teaspoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teelöffel {m}teaspoon (tsp.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teaspoon
Back to top