ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sphinx-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sphinx, *sphinx*,

-sphinx- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did the Sphinx give Oedipus a clue?สฟิงซ์ เคยบอกใบ้ให้ โอเอดิปุ มั้ยล่ะ
Sphinx Sphinx beats cockfighting.สฟิงค์ สฟิงค์ เอาชนะไก่ชนก็ทำได้
Sphinx Sphanx Sphunx Sphinx beats cockfighting.สฟิงค์ สแฟงค์ สฟังค์ สฟิงค์ เอาชนะไก่ชนก็ทำได้
The fraternity who decidedly control the empire who share the belief of kings, pharaohs and emperors of old that the Sphinx was a door to another dimension.บรรดาภราดรซึ่งคุม จักรวรรดิ์อย่างเงียบๆ มีความเชื่อเหมือนฟาโรห์ จักรพรรดิ์โบราณ ว่าสฟิ้งค์คือ ประตูเพื่อไปสู่มิติ
♪ We've seen the sphinx and we've seen the Cliffs of Dover ♪#เห็นมาทั้งสฟิงค์ เห็นมาทั้งฝั่งผาแห่งโดเวอร์#
In 1903, a huge hawk moth, called the Morgan's sphinx was discovered in Madagascar.ในปี 1903, มอดเหยี่ยวขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าสฟิงซ์มอร์แกน ถูกค้นพบในประเทศมาดากัสการ์
It's even more amazing that the Morgan's sphinx was discovered when you consider that more than 90% of Madagascar's rain forest had been destroyed.ก็จะยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ที่สฟิงซ์มอร์แกนถูกค้นพบ เมื่อคุณพิจารณาว่ากว่า 90% ของป่าฝนของมา ดากัสการ์ได้ถูกทำลาย

-sphinx- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯芬克斯[sī fēn kè sī, ㄙ ㄈㄣ ㄎㄜˋ ㄙ, 斯芬克斯] sphinx (myth.)

-sphinx- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雀蛾;天蛾[すずめが;スズメガ, suzumega ; suzumega] (n) (uk) hawk moth (any moth of family Sphingidae); hawkmoth; sphinx moth

-sphinx- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สฟิงซ์[n.] (safing) EN: sphinx FR: sphinx [m]
สฟิงซ์แห่งกีซ่า[n. exp.] (safing haen) EN: FR: Sphinx de Gizeh [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sphinx-
Back to top