ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak out*, -speak out-

speak out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak out (phrv.) พุดเสียงดัง Syn. answer up, speak up, talk up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดปาก (v.) speak out See also: reveal secret, open one´s mouth, start to talk, utter, say Syn. พูด, เผย
เปิดปาก (v.) speak out See also: reveal secret, open one´s mouth, start to talk Syn. พูด, เผย, กล่าว Ops. ปกปิด
โพล่ง (v.) speak out See also: say something unthinkingly, blurt out Syn. พูดโพล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I don't speak out my feelings now, I think I'll suffocate.ถ้าฉันไม่พูดความรู้สึกฉันตอนนี้ออกไปนะ มันอึดอัดจริง ๆ
And i did not speak out because i had no fountain.- แล้วฉันไม่ได้ออกเสียงเพราะฉันไม่มีน้ำตก
And i did not speak out because i had no gnome.และฉันไม่ได้ออกเสียงเพราะฉันไม่มีรูปปั้นคนแคระ
And there was no one left to speak out for me.ตอนนั้นไม่มีใครเหลือออกเสียงให้ฉันแล้ว
Don't speak out the name of my people, who you supress.อย่ามาอ้างชื่อของพวกฉันนะ! พวกแกมันชอบกดขี่ข่มเหง!
Detective Caine,did I speak out of turn back there?นักสืบเคน ถ้าฉันบอกคุณ ก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่?
It must have taken a lot of courage to speak out against Japanese atrocities in Nanjing.มันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างสูง ที่จะพูดโจมตีญี่ปุ่นกลางใจเมืองนานกิง
I didn't mean to speak out of turn, My Lord.หม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจ พูดเสียงดังแบบนี้ ฝ่าบาท
Now, I don't wanna speak out of school, but, from where I was sitting,ฉันไม่อยากจะเอ็ดไป แต่จากสิ่งที่ฉันเห็น...
My next guest is a former American intelligence operative who has dared to speak out regarding our alleged military alliance with what many describe as a group of extraterrestrial mercenaries.แขกคนต่อไปของผมคือ อดีตข้าราชการ เขากล้าพูด เกี่ยวกับพันธมิตรของกองทัพซึ่งเขาบอกว่า
Guinevere. She takes it upon herself to speak out against me.เกว็นนาเวีย นางถือตัวต่อต้านข้า
Finally we can speak out about this matter.ในชีวิตแต่ละวัน ที่ผมใช้ไป

speak out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 謇] speak out boldly
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, 多嘴] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly

speak out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言わす[いわす, iwasu] (v5s,vt) to be able to say; to get someone to say; to induce someone to say; to let someone speak out
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
吐露[とろ, toro] (n,vs) express one's mind; speak out; (P)

speak out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: be itching to speak ; have an urge to speak out FR: avoir envie de parler
โพล่ง[v.] (phlōng) EN: speak out FR:
เปิดปาก[v. exp.] (poēt pāk) EN: speak out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak out
Back to top