ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show off*, -show off-

show off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
show off (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น Syn. set off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่า (v.) show off See also: run wild, take liberties
ทำตัวเด่น (v.) show off See also: try to show a talent
อวด (v.) show off See also: flaunt
ออกหน้า (v.) show off See also: display
เอาดีเอาเด่น (v.) show off See also: try to show a talent Syn. ทำตัวเด่น
เอาหน้า (v.) show off
อวดฉลาด (v.) show off one´s ability Syn. อวดรู้, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดเก่ง (v.) show off one´s ability Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
สู่รู้ (v.) show off one´s knowledge/learning See also: be too smart, think oneself is smart Syn. อวดรู้
อวดรวย (v.) show off one´s riches See also: flaunt one´s riches
อวดรวย (v.) show off one´s riches See also: flaunt one´s riches
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They shouldn't show off with each other. That's not gonna sell lessons.พวกเขาไม่ควรโชว์ออฟกันเองแบบนั้นเลย มันไม่ได้ทำให้แขกเต้นเป็นเลย
Stealing might get you money, get to tap some cheerleader's ass, show off riding some pickle-coloured Thunderbird.ขโมยของอาจทำให้มีเงิน มาแลกกับรูตูด ของเชียร์ลีดเดอร์ ขับรถกระบะโชว์สาว ธันเดอร์เบิร์ด
And he likes to show off a lotแถมยังชอบโชว์ออฟซะด้วย
What's wrong with you? Scared to show off the mosquito bites?แล้วคุณหล่ะอะไรเนี่ย กลัวผมเห็นรอยยุงกัดเหรอ ?
I bet he wants to show off to everyone that he's dancing with Makino.พนันได้เลยว่าเขาต้องการอวดทุกคน ว่าเขาได้เ้ต้นรำกับมากิโนะ
Don't be afraid to show off all the techniques that I have taught you.ไม่ต้องกลัวใครเอาให้เต็มที่เลย เทคนิคที่ฉันสอนไป งัดออกมาใช้ให้หมด
Harry likes to get wasted... then show off his sorcerer's stones.เสียเวลานะแฮรี่ เอาล่ะแสดงพลังของหินอัคนีให้พวกเขาดูสิ
At the same time, Brick had decided to take the dog for a pull to show off the many sights of Orson.เวลาเดียวกัน บริคได้ตัดสินใจ จะลากหมาออกไป... ...แนะนำสถานที่ต่างๆในออร์สัน
So you can go out there and show off again?เจ้าอยากจะออกไปโชว์ออฟอีกละสิ
I would love it if I could show off the eiffel tower to you.ฉันจะดีใจมาก ถ้าได้พาคุณเที่ยวหอไอเฟล
I wanted to show off that I was with the good guy.ฉันอยากแสดงให้คนอื่น เห็นว่าฉันควงคู่อยู่กับ ชายคนเก่ง
Well, ok. If you want to show off about it.อืม โอเค หากคุณอยากแสดง

show off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炫耀[xuàn yào, ㄒㄩㄢˋ ㄧㄠˋ, 炫耀] show off one's talent
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 炫] dazzle; to show off
搬弄[bān nòng, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ, 搬弄] move sth; about; fiddle with; show off; display

show off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
技癢;伎癢[ぎよう, giyou] (n) itching to show off one's abilities
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off
目立ちたがる[めだちたがる, medachitagaru] (v5r) to show off
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth)
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons
衒う[てらう, terau] (v5u,vt) to show off; to parade; to pretend
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s,vt) to show off; to flaunt; (P)

show off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหน้า[v.] (aonā) EN: show off ; take credit (for) FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
ออกหน้า[v. exp.] (øk nā) EN: put oneself forward ; show off FR: se mettre en évidence
โอ่อวด ; โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat ; show off ; vaunt FR: se vanter ; être prétentieux
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ[v.] (panjimpanjo) EN: show off ; suck up to FR:
เผยอหน้า[v. exp.] (phayoē nā) EN: show off ; put oneself forward FR:
ซ่า[v.] (sā) EN: act up ; be hyper ; tingle ; show off ; run wild FR:
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; display ; parade ; strut ; flaunt ; boast FR: exhiber ; étaler ; faire montre de ; se pavaner
อวดดี[v.] (ūatdī) EN: show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: prendre des airs supérieurs
อวดเก่ง[v. exp.] (ūat keng) EN: show off one' s ability ; brag FR:
อวดรวย[v. exp.] (ūat rūay) EN: show off one's riches FR:
วางมาด[v.] (wāngmāt) EN: put on airs ; show off ; act big ; pose FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show off
Back to top