ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sentimentality-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sentimentality, *sentimentality*,

-sentimentality- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, I had some sentimentality stuck in my throat.โทษที อารมร์ตื้นตัน ติดคอฉันหน่ะ
The sentimentality ends here.เอาล่ะ เลิกพูดเรื่องนี้แค่นี้ก่อนเถอะ
I wish I had the capacity for sentimentality like you do.ฉันหวังว่าฉันจะมีความรู้สึกอย่างนาย ฉัน?

-sentimentality- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sentimentality-
Back to top