ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defamatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defamatory*, -defamatory-

defamatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defamatory (adj.) ใส่ร้าย Syn. slanderous
defamatory (adj.) หยาบคาย See also: สามหาว, ต่ำช้า Syn. abusive, foul-mouthed, scornful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defamatory
Back to top