ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scapegoat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scapegoat, -scapegoat-

*scapegoat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scapegoat (n.) ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น Syn. dupe, sacrifice, substitute
English-Thai: HOPE Dictionary
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat
English-Thai: Nontri Dictionary
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รับบาป (n.) scapegoat
รับบาป (v.) be a scapegoat See also: be a whipping boy, hold the baby, undergo sufferings
แพะรับบาป (n.) scapegoat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ...
Look how they scapegoated Chief Gates.ดูพวกมันทำกับแพะรับบาปอย่าง /ผู้กอง เกท สิ
SHE'S JUST A SCAPEGOAT FOR HIS OWN PERSONAL FAILINGS. HE KNOWS IF HE KILLS HER, HE LOSES THAT SCAPEGOAT.อย่างนั้นเขาก็เลยฆ่าผู้หญิงทุกคน?
The chief,he needed a scapegoat. It's so unfair.ผอ.ต้องการแพะรับบาป มันไม่ยุติธรรม
The men imprisoned in the Tribunal will have to be scapegoats of this incident.คนที่ถูกตัดสินโทษเหล่านั้นจะต้องเป็นแพะรับบาปในเหตุที่เกิดขึ้น
Alastair should have killed Dean and escaped and you should have gone on happily scapegoating the demons.ใช่ฉันแค่หมุนวาล์วนิดหน่อย อลิสแตร์ควรจะฆ่าดีน แล้วก้อหนีไปซะ
As soon as the scapegoat is in place, I'll take care of the rest.- ฉันมีคนแก้ปัญหาที่นี่แล้ว ฉันจะดูแลความเรียบร้อยเอง - ตามสบาย
There was talk that you were being scapegoated by your division chief and that eventually you ended up running freelance black ops...ลือกันว่าคุณเป็นหัวหน้าหน่วย ให้คุณเป็นแพะรับบาป สุดท้ายคุณก็มาอยู่หน่วย
I'm not scapegoating him.ฉันไม่ได้โยนแพะให้เขา
I refuse to be your scapegoat anymore, Mackenzie.แม่จะไม่ยอมเป็นแพะรับบาปของเธออีกแล้ว แมคเคนซี่
Mr. Blake, I know the mayor's office is always a perfect scapegoat, but for once, we didn't do anything.นายเบลค, ฉันรู้ว่าสำนักงานของนายกเทศมนตร มักจะเป็นแพะรับบาปที่สมบูรณ์แบบ แต่สำหรับครั้งเดียวเรา ไม่ได้ทำอะไร.
Now he doesn't have me to use as his scapegoat anymore.และเขาจะไม่มีฉัน เป็นแพะรับบาปอีกต่อไป

*scapegoat* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
替罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 替罪羔羊] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, 替身] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, 替罪] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat
替罪羊[tì zuì yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, 替罪羊] scapegoat

*scapegoat* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケープゴーティング[, suke-pugo-teingu] (n) scapegoating
スケープゴート[, suke-pugo-to] (n) scapegoat; (P)
悪玉化[あくだまか, akudamaka] (n,vs) scapegoating
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P)
生け贄;生贄[いけにえ, ikenie] (n) sacrifice; scapegoat
身代わり(P);身代り[みがわり, migawari] (n) substitute (for); sacrifice (of, to); scapegoat (for); (P)

*scapegoat* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับแพะ[X] (jap phae) EN: scapegoat FR:
แพะรับบาป[n. exp.] (phae rap bā) EN: scapegoat FR: bouc émissaire [m]
ผู้รับบาป[n. exp.] (phū rap bāp) EN: scapegoat FR: bouc émissaire [m]
รับบาป[v.] (rap bāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; take the blame for ; hold the baby ; suffer the consequences (of) FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scapegoat*
Back to top