ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savings bank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savings bank*, -savings bank-

savings bank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savings bank (n.) ธนาคารออมสิน Syn. bank, depository
English-Thai: HOPE Dictionary
savings bankn. ธนาคารออมสิน,ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Savings banksธนาคารออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนาคารออมสิน (n.) The Government Savings Bank
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jack Bauer's last known location was First Unity Savings Bank on Lexington, where police responded to a 911 call, apparently from Dana Walsh.แหล่งสุดท้ายที่รู้มาของแจ็ค บาวเออร์ คือธนาคารเฟอร์สยูนิตี้ บนถนนเลซิงตัน ที่ที่ตำรวจรับทราบการแจ้ง
Shin Heung Bank and Puris Savings Bank both pulled out!ทั้งธนาคารชินฮึง และธนาคารพูริสต่างก็ถอนตัวทั้งคู่!
Savings Bank on Lexington.ธนาคารบนถนนเล็กซิงตัน
He's a branch manager at pinewood savings bank.เขาเป็ผจก.สาขา ของธนาคารไพน์วูดเซฟวิ่ง
Nina. (KNOCKING) Uh, delivery from Washington General Savings Bank?นีน่า ส่งมาจาก ธนาคาร วอร์ชิงตันหน่ะครับ ภรรยาคุณ...

savings bank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相銀[そうぎん, sougin] (n) (abbr) (See 相互銀行・そうごぎんこう) mutual savings bank
貯蓄銀行[ちょちくぎんこう, chochikuginkou] (n) savings bank
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P)
相互銀行[そうごぎんこう, sougoginkou] (n) mutual savings bank; (P)

savings bank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (ngoenfāk øm) EN: savings bank deposit FR:
ออมสิน[n.] (ømsin) EN: saving ; savings bank FR: économies [fpl] ; épargne [f]
ธนาคารออมสิน[n.] (thanākhān-ø) EN: savings bank ; thrift (Am.) FR: caisse d'épargne [f]
ธนาคารออมสิน[org.] (Thanākhān-ø) EN: Government Savings Bank (GSB) FR:

savings bank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparbuch {n}savings bank book
Sparkasse {f}savings bank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savings bank
Back to top