ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rupture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rupture*, -rupture-

rupture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rupture (vi.) แตกออก See also: แตก, ฉีกขาด Syn. break, burst, tear
rupture (vt.) ทำให้แตกความสามัคคี See also: ทำให้แตกแยก Syn. breach
rupture (vt.) ทำให้แตกออก See also: ทำให้แยกออก Syn. break, burst, tear
rupture (n.) การแตกออก See also: การแยกออก Syn. break, split
rupture (n.) เนื้อเยื่อหรือวัยวะที่แตกออก See also: อาการโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก
rupture (n.) การแตกแยก See also: การแตกสามัคคี Syn. breach
ruptured appendix (n.) ไส้ติ่งอักเสบ Syn. inflamed appendix
English-Thai: HOPE Dictionary
rupture(รัพ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แตกออก,แยกออก,แตกร้าว,ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break,breach
English-Thai: Nontri Dictionary
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ruptureการฉีก, การแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะบั้น (v.) rupture See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder Syn. แยกออก, ขาด, ขาดสะบั้น
แยกออก (v.) rupture See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder Syn. ขาด, ขาดสะบั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, not so much a rupture as a spasm.ไม่ได้แตกมากเหมือนชักกระตุก
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ
The tank could rupture in less than 15 minutes.ถังสามารถทนได้ไม่ถึง 15 นาที
You could rupture and bleed to death.คุณอาจจะโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก และเลือดออกไม่หยุดจนเสียชีวิต
It may rupture any second.มันจะแตกอยู่แล้วเนี่ย
Shattering the wall between universes would rupture the fundamental constants of nature.การบดขยี้กำแพงของเอกภพ จะทำให้ควาามคงตัวของธรรมชาติสั่นครอน
It could rupture whether I'm out doing what I love or I'm at home playing apples to apples with my parents.มันควรจะแยกออกเมื่อฉันออกมาข้างนอกมาทำในสิ่งที่ฉันรัก หรือให้ฉันอยู่บ้านเล่น apples to apples กับพ่อแม่
Well, if I'm reading these illustrations correctly, its sound can shatter eardrums, pop eyeballs, rupture nasal passages, blow out bowels...ถ้าฉันอ่าน ภาพประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้อง เสียงที่สามารถทำให้แก้วหูแตกได้ ดวงตา ทางเดินจมูกแตก
Sir, there's been a flow duct rupture in quadrant four.ท่านครับ เกิดเหตุท่อแตกในพื้นที่ 4 เดี๋ยวฉันจัดการเอง
That's why I don't understand how he could rupture a freon line.เขาไปทำท่อฟรีออนแตกได้ยังไง มีแต่มือใหม่ที่จะทำพลาดแบบนั้น
I'm agent Grant Ward, and I could rupture your spleen with my left pinky...ฉันคือเอเจ้นท์แกรนท์ วาร์ด และฉันสามารถฉีกม้ามของคุณออกได้ แค่ใช้นิ้วก้อยของฉัน
RTGs are good for Spacecraft... but if they rupture around humans... no more humans.ฉันได้รับมัน อาทีจีส ที่ดีสำหรับยานอวกาศ แต่ถ้ามันแตกออกรอบมนุษย์ ไม่มีมนุษย์มากขึ้น

rupture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, 断裂 / 斷裂] fracture; rupture

rupture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギロチン破断[ギロチンはだん, girochin hadan] (n) guillotine break; guillotine rupture
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P)
破断[はだん, hadan] (n,vs) rupture; break; fracture
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P)
穿孔[せんこう, senkou] (n,vs) (1) perforation; punching (a hole); rupture; (2) {comp} punch
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection

rupture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จุดแตกหัก[n. exp.] (jut taēkhak) EN: breaking point FR: point de rupture [m]
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sa) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default FR: rupture de contrat [f]
การแยกทางกัน[n. exp.] (kān yaēk th) EN: FR: rupture [f] ; séparation [f]
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
ขาดสะบั้น[v. exp.] (khāt saban) EN: be severed ; snap ; break apart ; rupture FR:
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; off the market ; no longer on sale ; in short supply FR: épuisé ; fini ; en rupture de stock
หมดสต๊อก[X] (mot satǿk) EN: out sf stock FR: en rupture de stock
ไส้เลื่อน[n.] (saileūoen) EN: hernia ; rupture FR:
ท่อแตก[n. exp.] (thø taēk) EN: FR: rupture de canalisation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rupture
Back to top