ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rugby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rugby*, -rugby-

rugby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Rugby (n.) เมืองหนึ่งในอังกฤษ
Rugby (n.) โรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงในอังกฤษก่อตั้งปีค.ศ.1576
rugby (n.) กีฬารักบี้
rugby ball (n.) ลูกรักบี้
English-Thai: HOPE Dictionary
rugby(รัก'บี) n. กีฬารักบี้ (หรือเรียกว่าRugby footballหรือ rugger)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักบี้ (n.) rugby See also: rugby football, rugger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're in the rugby team.พวกเราอยู่ทีมรักบี้น่ะ
A rugby match.เท่ากับการแข่งรักบี้
But charlie is the University Rugby Champion... that's why he challenged you for Rugby and not Cricket.แต่ชาร์ลีเป็นแชมป์รักบี้มหาลัย... เขาถึงเตือนคุณว่ารักบี้ไม่ใช่คลิกเก็ต
Hope that you will not marry such a bad rugby player.หวังว่าคุณจะไม่แต่งงานกับคนที่เล่นรักบี้ไม่เอาไหน
Where are you going, son? We've got some rugby to play!นายจะไปไหนหรอ ลูกชาย?
And my house doesn't look like it was decorated by a drunk rugby player.และบ้านฉันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าตกแต่งโดย นักรักบี้ขี้เมา
The Rugby World Cup is now less than a year away.ทั้งที่การแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ.. จะมีขึ้นภายในเวลาไม่ถึงปี
So this rugby is just a political calculation?ถ้าเช่นนั้น.. เรื่องรักบี้นี่ก็เป็น.. หนึ่งในหมากทางการเมืองของท่านเหรอคะ?
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.ในขณะที่รักบี้.. เป็นกีฬาป่าเถื่อน.. แต่เล่นโดยสุภาพบุรุษ
Please get the head of South African Rugby for me.ช่วยต่อสายประธานกีฬารักบี้.. ของแอฟริกาใต้ให้ผมที
Now, there's a rugby player.นั่นแหละ นักรักบี้ตัวจริง..
Okes we've become more than just a rugby team and we might as well get used to it.ทุกคน.. ..ตอนนี้เรากลายเป็นอะไรที่มากกว่า.. ทีมรักบี้แล้วนะ

rugby ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉格比[Lā gé bǐ, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄅㄧˇ, 拉格比] Rugby (game); Rugby school in England
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
英式橄榄球[Yīng shì gǎn lǎn qiú, ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 英式橄榄球 / 英式橄欖球] rugby
球队[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, 球队 / 球隊] soccer team (or rugby, basketball etc)

rugby ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメラグ[, ameragu] (n) (abbr) American rugby
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby)
オープンサイド[, o-punsaido] (n) open side (rugby)
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.)
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
スクラメージ[, sukurame-ji] (n) (See スクラム・1) scrummage (rugby); scrum
タッチダウン[, tacchidaun] (n,vs) touchdown (as in rugby, etc.)
パント[, panto] (n) (abbr) punt kick (rugby); (P)
パントキック[, pantokikku] (n) punt kick (rugby)
フランカー[, furanka-] (n) flanker (in rugby)
モール[, mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre

rugby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รักบี้[n.] (rakbī) EN: rugby FR: rugby [m]

rugby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rugby {n} [sport]rugby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rugby
Back to top