ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rubella-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rubella, *rubella*,

-rubella- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคหัดเยอรมัน[n. exp.] (rōk hat Yoē) EN: German measles ; rubella FR: rubéole [f] ; rougeole allemande [f] ; rougeole des trois jours [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rubella-
Back to top