ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-righteously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น righteously, *righteously*,

-righteously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -righteously-
Back to top