ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*righteously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น righteously, -righteously-

*righteously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrighteously (adv.) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. immorally, sinfully, wickedly

*righteously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement

*righteously* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unredlich {adv}unrighteously
verworfen {adv}unrighteously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *righteously*
Back to top