ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rewind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rewind*, -rewind-

rewind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rewind (vt.) กรอเทปหรือฟิล์มไปที่ต้นม้วน Syn. play back, rerun
rewind (n.) การปุ่มกรอเทปกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
rewind(รีไวน์ดฺ') vt. หมุนอีก,ม้วนอีก,เลื้อยอีกไขอีก,กว้านอีก,ชักรอกอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I could rewind the past week, I would.If l could rewind the past week, l would.
You can pause, rewind or slow down any details you wish.เธอสามารถหยุดย้อนกลับ ใจเย็นๆ ค่อยๆเล่าลายละเอียดที่เธอจำได้
And in case you forget, you can always rewind your tape and play it back. / Yeah.และเผื่อว่าคุณลืม คุณดูเทปทันทึกวีดีโอของคุณได้ทุกเมื่อ - ใช่ครับ
Hit rewind for me.Listen, I know you're maybe stiII pissed off at me,
Wait, go back. Can you rewind it just a little bit?Two nights before the expIosion is seven hours from now?
But you can't be rewind time.แต่คุณย้อนเวลาไม่ได้
Let me rewind it... lt's gonna be a great opportunity for you.มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณเลยนะ
Let's rewind here to the beginning, start with the proper introductions.เอาล่ะ เรามาเริ่มต้นใหม่ มาแนะนำตัวกันก่อนดีมั้ย
We just need to rewind the tape and fiddle with your memory.เราก็แค่ เหมือนเปิดเทปย้อนเวลา กลับไปตอนหล่อนพบกับคุณ
Okay, rewind back.โอเค งั้นลองย้อนกลับไป
Is there a rewind on this thing?เทปนี่กรอกลับไปดูใหม่ได้มั้ย?
Yeah, we could do that, or I could just rewind this to, uh, 15 minutes beforehand.ช่าย เราทำอย่างนั้นแล้ว หรือไม่ ผมก็ ถอยภาพกลับ ซัก ก่อน 15 นาที

rewind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き戻し;巻戻し[まきもどし, makimodoshi] (n) rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
巻き戻す[まきもどす, makimodosu] to rewind
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rewind
Back to top