ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retrenchment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retrenchment*, -retrenchment-

retrenchment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retrenchment (n.) ความประหยัด See also: การลดค่าใช้จ่าย Syn. decrease, curtailing, thriftiness, frugality
English-Thai: Nontri Dictionary
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retrenchmentการยุบตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

retrenchment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P)

retrenchment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparpolitik {f}policy of retrenchment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retrenchment
Back to top