ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repent*, -repent-

repent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repent (vi.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. be penitent, be sorry
repent (vt.) เสียใจ Syn. feel remorse, regret
repent of (phrv.) เสียใจกับสิ่งที่ทำ See also: สำนึกผิด
repent of (phrv.) เปลี่ยนใจเกี่ยวกับ
repentance (n.) การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด
repentantly (adv.) อย่างสำนึกผิด
repenter (n.) ผู้สำนึกผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret,lament
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
repentant(ริเพน'เทินทฺ) adj. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป
English-Thai: Nontri Dictionary
repent(vi,vt) สำนึกผิด,เสียใจ,สำนึกบาป
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repentเกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ creeping ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับเนื้อกลับตัว (v.) repent See also: repent of wrong doing, repent and turn over e new leaf Syn. กลับตัว
กลับใจ (v.) repent See also: repent of wrong doing, repent and turn over e new leaf Syn. กลับตัว, กลับเนื้อกลับตัว
สำนึกตัว (v.) repent See also: be penitent, atone Syn. สำนึกผิด, สำนึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But everything else you can repent from.แต่นอกนั้นแล้ว ยังพอไถ่บาปได้อยู่
Time enough, I think, to repent for your sins, and to realise the value of life.ครูคิดว่าเป็นเวลามากพอที่พวกเธอจะสำนึกบาป และเข้าใจถึงคุณค่าของชีวิต
Do you truly repent for killing Janet?แกสำนึกผิดที่ฆ่าเจเน็ทรึเปล่า?
By Buddha's mercy, if you choose to repent you still have a chance to live.ปิศาจชั่ว! ข้ามสามภพ ห้าทวีป เจ้าทำร้ายมนุษย์
You need to stay and repent for the countless innocent lives you've stolen!แกจะต้องอยู่ และชดใช้
Here, you will repent for your crimes to the only judge that matters:ที่นี่มีไว้ให้สำนึกผิดต่ออาชญากรรมที่แกก่อขึ้น สำนึกผิดต่อผู้พิพากษาคนเดียวที่สำคัญที่สุด
Whether he's getting his victims to repent or adhere to certain religious beliefs, he is hanging them as though they were victims of religious tribunals of the 1100s.ไม่ว่าเขาจะทำให้เหยื่สำนึกผิด หรือยึดมั่นในความเชื่อทางศาสนา เขาแขวนคอเหยื่อเหมือนพวกเขาทำผิด
If you repent your crimes,หากเจ้าสำนึกผิดในข้อหาอาชญากรรม
I cannot repent a crime I have not committed.ข้าไม่สำนึกผิดในอาชญากรรมที่ข้าไม่ได้ทำ
My child, repent with a sincere heart.เด็กน้อยเอ๋ย หากตั้งใจสำนึกผิด
You need to repent your sins.คุณต้องสำนึกต่อบาปของคุณ
Yes, Margaery will repent her sins before the good people of the city.ใช่ มาเจอรี่จะสำนึกผิดบาปที่เธอก่อ ก่อนประชาชนคนดีของเมือง

repent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, 忏悔 / 懺悔] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent
后悔[hòu huǐ, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ, 后悔 / 後悔] regret; repent
悔过[huǐ guò, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ, 悔过 / 悔過] regret; repent
悔恨[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, 悔恨] remorse; repentance
仟悔[qiān huǐ, ㄑㄧㄢ ㄏㄨㄟˇ, 仟悔] repentance (in Christianity)
悔改[huǐ gǎi, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄞˇ, 悔改] repent; repentance

repent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
悔い改める;悔改める[くいあらためる, kuiaratameru] (v1,vt) to repent; to be penitent
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P)
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence
改悛;悔悛[かいしゅん, kaishun] (n,vs) repentance; contrition

repent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent FR: se confesser
กลับใจ[v. exp.] (klap jai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กลับเนื้อกลับตัว[v. (loc.)] (klapneūakla) EN: get a hold (of oneself) ; repent ; mend one's way ; reform ; turn over a new leaf FR: tourner la page
สำนึกตัว[v.] (samneuk tūa) EN: repent ; be penitent ; atone FR: se repentir ; s'en vouloir
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize FR: se repentir ; se confesser

repent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance
Reue {f} | Reue empfindenrepentance | to feel repentant
reuevoll; reuig {adj}repentant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repent
Back to top