ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reopen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reopen*, -reopen-

reopen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reopen (vt.) เปิดใหม่ See also: เปิดอีก
reopen (vt.) เริ่มใหม่ See also: เริ่มพิจารณาใหม่, เริ่มอีก Syn. begin, start
reopen (vt.) เปิดออก
English-Thai: HOPE Dictionary
reopen(รีโอ'เพิน) vt.,vi. เปิดอีก,เปิดใหม่,เริ่มใหม่,เริ่มอีก, Syn. open again,resume
English-Thai: Nontri Dictionary
reopen(vi,vt) เริ่มใหม่,เปิดใหม่,รื้อฟื้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They won't reopen the station.พวกเขาห้ามสถานีออกอากาศ ห้ามออกอากาศเด็ดขาด
Well, I wanna reopen my case.ก็... ฉันอยากรื้อทำคดีใหม่
Listen up. You do not reopen this case. From now on, I'm handling it for her.ฟังไว้ ไม่ต้องไปรื้อฟื้นคดี ฉันจะดูแลเธอเอง
He puts a gun to my head and tells me not to reopen the case. I think "Why?"เขาเอาปืนจ่อหัวผม ไม่ให้รื้อคดี นึกออกแล้วว่าทำทำไม
And so, I reopen and ran through the case file again.ดังนั้น,ผมจึงรื้อฟื้นและทำคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
You're an unreliable witness. They'll never reopen the case.เธอมันเป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้ พวกเขาไม่มีทางจะรื้อคดีขึ้นมาใหม่หรอก
He just said that unless they can find a way to reopen the case quickly, they're going to deport me.เขาเพียงแต่พูดไว้ มันมีหนทางน้อยมากที่จะทางอื่น ในการรื้อคดีขึ้นมาอย่างรวดเร็ด, พวกเขาจะเนรเทศผม.
Besides, you'll need me to reopen the portal on the other side.อีกอย่าง คุณต้องการผม เพื่อเปิดประตูมิติอีกด้าน
Perhaps I can reason with him and reopen negotiations.บางทีข้าอาจใช้เหตุผลให้เขา ช่วยเรื่องเจรจาต่อรองได้
They say it's... it's not sufficient evidence to reopen the case.พวกเขาบอกว่า หลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะรื้นฟื้นคดีนี้
The police don't want to reopen the case, but we can request a stay of execution.ตำรวจไม่ต้องการรื้อฟื้นคดีนี้ แต่เราสามารถขอชลอการประหารชีวิต
Instead of following up on the Somalia lead, you wanna reopen the dirty bomb case?แทนที่เราจะตามตัวนำทาง ไปยังโซมาเลีย นายกลับอยากรื้อ คดีระเบิดระยำนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reopen
Back to top